Get Adobe Flash player

П Р А В И Л А

користування бібліотеками 

Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 • Правила користування бібліотеками Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи  (в подальшому – «Правила»), розроблені у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Закону України “Про культуру”, „Типових правил користування бібліотеками в Україні” із змінами і доповненнями, затвердженими Наказом Міністерства культури і мистецтв України  05.05.1999  № 275 (у редакції наказу Міністерства культури України 19.04.2017  № 340) та зареєстрованими в Міністерстві  юстиції України 17 травня 2017 р. за № 635/30503
 • Правила визначають основні засади обслуговування користувачів бібліотек Олександрійської міської ЦБС.
 • У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
 • Правила є основним документом, який регламентує взаємовідносини між користувачами і бібліотекою, визначає права та обов’язки користувачів і працівників бібліотеки та є обов’язковими для виконання.
 • Правила користування бібліотеками ОМЦБС розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті бібліотеки.

 

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ 

 • Права громадян України, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування забезпечуються мережею бібліотек м. Олександрії, різноманітністю їх видів та безкоштовністю основних бібліотечних послуг.
 • Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території             м. Олександрії, яке може бути у формі: абонементу (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів.
 • Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в м. Олександрії на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й мешканці міста.
 • Час обслуговування користувачів у бібліотеці становить не менше 40 годин на тиждень та не збігається повністю з часом роботи основної частини населення відповідного населеного пункту.
 • Користувачі бібліотеки мають право: 

- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

 • одержувати документи або їх копії (з дотриманням вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права») по міжбібліотечному абонементу (МБА);
 • одержувати фото та скановані копії документів за умови дотримання вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права» та з урахуванням фізичного стану та цінності видання; 
 • отримувати доступ до електронних інформаційних ресурсів;
 • користуватися електронними базами даних створеними чи придбаними бібліотекою;
 • користуватися власними портативними комп’ютерами за умови автономного живлення;
 • брати участь у бібліотечних заходах, та роботі бібліотечних рад відповідно регламенту їх діяльності;
 • звертатися з пропозиціями, зауваженнями, скаргами до адміністрації бібліотеки, щодо покращення організації обслуговування користувачів, відстоювати свої права згідно з чинним законодавством;
 • рідкісні та цінні документи, а також видання, одержані по міжбібліотечному абонементу, видаються для користування лише в читальному залі. Видання, включені до Державного реєстру національного культурного надбання, видаються для користування відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, ІDТ). 
 • Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
 • Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
 • У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх або копії  (з дотриманням вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права») з інших бібліотек через МБА, внутрішньо-системний книгообмін або через електронну доставку документів.
 • Окремі категорії користувачів (інваліди, учасники бойових дій, діти-сироти, люди пенсійного віку) мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.
 • Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.6 цих Правил.
 • Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках. 

 

ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ 

 • Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу (оригінал) та надають відомості (персональні дані) для заповнення реєстраційної картки і читацького формуляра, в яких зазначається прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, освіта, контактний телефон.  У разі зміни місця проживання користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
 • Під час запису до бібліотеки користувач повинен бути ознайомлений із правилами користування бібліотекою та має власним підписом підтвердити зобов’язання їх виконувати.
 • Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних». Також користувач надає письмову згоду на обробку персональних даних. 
 • Діти і підлітки віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників на підставі документу, який посвідчує їхню особу.
 • Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.
 • Користувачі зобов’язані проходити перереєстрацію в терміни і у порядку встановленому бібліотекою.
 • Користувачі повинні дбайливо ставитися до документів бібліотечного фонду, при одержанні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі – відповідальність за виявлені у книзі дефекти несе користувач. 

У разі втрати чи пошкодження документів, одержаних з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх рівноцінними або відшкодувати ринкову вартість видань. 

За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки, або інші законні представники, під наглядом яких він перебуває.

 • Література, яка видається на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і засвідчується підписом користувача.
 • Порядок здійснення електронної документовидачі встановлюється бібліотекою.
 • Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання об’єктів інтелектуальної власності, згідно чинного законодавства.
 • Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване винесення, псування документів бібліотеки та іншу шкоду, завдану бібліотечному майну відповідно до чинного законодавства.
 • Користувачі мають дотримуватися вимог, встановлених Правилами користування бібліотеками ОМЦБС, щодо збереження тиші у приміщеннях, де здійснюється бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів.
 • Особи з великогабаритними речами ( сумками, рюкзаками, пакетами) допускаються до бібліотеки тільки за умови їх здачі в гардероб. Мобільні телефони, планшети, гаманці, інші цінні речі користувач повинен лишати при собі. Особи в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння, з тваринами (виняток для користувачів у супроводі собаки-поводиря) у бібліотеку не допускаються.
 • Користувачам не дозволяється заходити до службових приміщень, користуватися службовими телефонами, без дозволу адміністрації бібліотеки поширювати листівки, оголошення, рекламні матеріали.
 • Спори, що виникають між користувачами та бібліотекою, вирішуються у порядку визначеному чинним законодавством.
 • У разі порушення користувачем Правил, що діють у бібліотеці, він може бути позбавлений права користування нею.

 

ПРАВА БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека має право: 

 • Вимагати від користувачів виконання Правил користування бібліотекою.
 • Надавати додаткові платні послуги відповідно до чинного законодавства.
 • Встановлювати види і розміри компенсацій за нанесення матеріальних збитків, у т. ч. за пошкодження документів, майна бібліотеки, інформаційної та охоронної систем, псування електронного та іншого обладнання.
 • Визначати режим обслуговування користувачів.
 • Визначати документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальному залі.
 • Встановлювати строки користування документами через абонемент.
 • Визначати кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві.
 • Позбавляти користувачів, які порушують Правила, чи завдають шкоди бібліотечному фонду, майну, права користуватися бібліотекою на визначений термін.
 • Звертатися до судових органів за відшкодуванням завданих бібліотеці збитків.
 • Надавати дозвіл ЗМІ та фізичним особам на проведення фото- теле- та відеозйомок.
 • Спори, що виникають між користувачами та бібліотекою, вирішуються у порядку визначеному чинним законодавством.

  

ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

 • Здійснювати обробку персональних даних з метою складання статистичної звітності та забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби).
 • Здійснювати щороку статистичний облік кількості користувачів. До облікових даних вносити інформацію про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.
 • Здійснювати користування документами з бібліотечних фондів через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальну залу, веб-сайт бібліотеки, бібліотечні пункти, та інші форми обслуговування.
 • Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. платні.
 • Створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації та використання бібліотечних ресурсів.
 • Дбати про підвищення культури обслуговування користувачів.
 • Задовольняти інформаційні потреби користувачів через створення при бібліотеках читацьких об’єднань та клубів за інтересами.
 • Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.
 • Враховувати читацькі запити при формуванні фонду та здійсненні соціокультурної діяльності.
 •  Створювати читацькі ради.
 • Звітувати перед своїми засновниками, користувачами бібліотеки та громадськістю.